ALGEMEEN


De Golden Retriever is een jachthond.

In de officiële standaard van de Golden Retriever staan naast een groot aantal exterieureisen ook karaktereigenschappen vermeld zoals gehoorzaam, intelligent en een natuurlijke werkaanleg. In de statuten van de GRCN wordt als eerste doel van de vereniging genoemd: 'het instandhouden van het ras Golden Retriever'. Dit impliceert onverkort dat alle leden van de GRCN er naar moeten streven Goldens te fokken die aan alle eisen van de rasstandaard voldoen en dus ook aan de eisen voor wat betreft werkaanleg.

jpc-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom deze opsomming van feiten?

Een veel (te veel en te vaak) gehoorde kreet die we in verband met het jachthond zijn van de Golden horen is: 'Slechts een beperkt aantal GRCN-leden gaan met hun hond op jacht of doen mee aan apporteerwedstrijden! Waarom dan werkaanleg?' Naast het negeren van de eerder genoemde zaken als rasstandaard en statuten, wordt dan ook voorbij gegaan aan het feit dat het karakter waarop velen nu de Golden als huishond hebben gekozen, bepaald is door selectie voor geschiktheid als jachthond. De rust, attentie, gemoedelijkheid, vriendelijkheid, zelfvertrouwen en will to please (willen werken voor de baas) zijn de basis voor een goede jachthond voor het werk na het schot, de Retriever. Wordt er onvoldoende op deze karaktereigenschappen gelet, dan verwordt de Golden tot een hond met een algemeen niet-specifiek karakter, wat dit dan ook zijn mag.

Mede om haar leden in de gelegenheid te stellen hun Goldens op de specifieke jachtaanleg te laten beoordelen, heeft de GRCN als een van de eerste commissies, de Jacht Proeven Commissie (JPC) ingesteld.

 

EVENEMENTEN

Momenteel organiseert de JPC om aan de door het bestuur gestelde doelen te voldoen jaarlijks de volgende evenementen:

 

CLUBDIPLOMADAGEN

Op een Clubdiplomadag worden de honden tijdens het afleggen van een aantal vooraf vastgestelde proeven beoordeeld.
De proeven zijn ingedeeld in 3 niveau's en worden voor het C- en B-diploma uitgevoerd met dummy's, de proeven voor het A-diploma met dood veerwild.

Het betreft:       diploma C         - aangelijnd en los volgen

                                               - uitsturen en komen op bevel

                                               - houden van de aangewezen plaats

                                               - apport te land

                                               - apport uit diep water

                        diploma B         - verloren apport te land

                                               - markeerapport te land

                                               - apport over diep water

                        diploma A         - dirigeerapport te land

                                               - apport van verre loper over breed water

 

KNJV-Jachthondenproef

Eenmaal per jaar organiseert de JPC onder auspiciën van de KNJV een KNJV-Jachthondenproef. De proeven die hierbij afgelegd moeten worden zijn identiek aan die van de Clubdiplomadagen, maar er wordt op alle niveaus gewerkt met dood veer- en haarwild.

 

KNJV-Meervoudige Apporteer Proef

De JPC organiseert in 2010 een Meervoudige Apporteer Proef. Ook deze MAP valt onder auspiciën van de KNJV. Een MAP bestaat uit 6 samengestelde proeven waar bij iedere proef twee stuks dood veer- of haarwild geapporteerd dienen te worden. De proeven zijn niet vooraf bekend en zijn gesimuleerde jachtsituaties. Deelname aan een MAP is uitsluitend mogelijk indien de hond in het bezit is van een KNJV B of KNJV A diploma.

 

ORWEJA Workingtest (OWT)

In 2010 organiseert de JPC voor het eerst een workingtest onder auspiciën van de ORWEJA/KNJV.

Wat is er anders dan een gewone WT? In plaats van C, B1, B2, A klasse kun je starten in starters, novice en open klasse. De proeven worden afgelegd met dummy’s. Inschrijving in de verkeerde klasse leidt tot diskwalificatie. Hierbij wordt verwacht dat ook de voorjager hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Wij als JPC hebben niet de mogelijkheid om alle diploma's die behaald zijn door een combinatie te contoleren. Met name als deze behaald zijn bij zusterverenigingen. Voor verdere informatie kunt u ook terecht op de KNJV-site.

 

WORKINGTEST (WT)

Tijdens workingtesten worden de honden beoordeeld bij het afleggen van een aantal niet vooraf bekende proeven, welke gesimuleerde jachtsituaties zijn. Aan workingtesten kunnen alleen honden meedoen die een Clubdiploma C,B of A of KNJV-diploma C,B of A behaald hebben, of een veldwerk-kwalificatie hebben behaald op een CACT of CACIT veldwedstrijd, op basis waarvan zij in een bepaalde klasse (niveau) worden ingedeeld. De proeven worden afgelegd met dummy’s en in de 2 hoogste klassen ook met dood veer- en haarwild. Inschrijving in de verkeerde klasse leidt tot diskwalificatie. Hierbij wordt verwacht dat ook de voorjager hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Wij als JPC hebben niet de mogelijkheid om alle diploma's die behaald zijn door een combinatie te contoleren. Met name als deze behaald zijn bij zusterverenigingen.

 

KOUDWILDTEST

Tijdens een Koudwildtest worden jachtpraktijksituaties nagebootst met koud (dus al eerder geschoten) wild. Het doel van een Koudwildtest is om Retrievers en hun voorjagers voor te bereiden op het veldwerk. Het is beslist geen wedstrijd maar een test. Om voor deelname in aanmerking te komen dient de hond aan een aantal toelatingseisen te voldoen.

 

KAMPIOENSCHAPSVELDWEDSTRIJDEN

Op een jachtdag worden goed getrainde, meer ervaren honden, beoordeeld in de jachtpraktijk. Het geschoten wild moet door de honden geapporteerd worden.

 

GOLD-CUP

Ter afsluiting van het wedstrijdseizoen organiseert de JPC de “Gold-Cup”. Voor deze afsluitende wedstrijd worden maximaal 16 voorjager/Golden Retriever combinaties uitgenodigd, welke op de door de JPC georganiseerde wedstrijden gedurende het kalenderjaar, zich kwalificeerden voor deze wedstrijd, aangevuld met de Goldens welke dat jaar deelnamen aan de KNJV-NIMROD-Proef.

De Gold-Cup is een op een workingtest gebaseerde wedstrijd op A-niveau, bestaande uit 4 proeven, elk bestaande uit 3 opgaven. Er wordt gebruik gemaakt van dummy’s en koud wild.

 

Ervan uitgaande dat er combinaties zullen zijn welke zich meerdere keren kwalificeren, is het aantal deelnemers vastgesteld op max. 16.

De JPC houdt de mogelijkheid open in geval er minder dan 16 voorjagers op de uitnodiging ingaan of zich kwalificeren, de invulling te laten geschieden door diegenen met de beste prestaties op de workingtesten in de B2-klasse en op de veldwedstrijden.

Voor meer informatie en selectiecriteria:  klik hier voor meer info

 

KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH

Tijdens de jaarlijkse GRCN-Kampioenschapsclubmatch verzorgt de JPC de apporteerproeven.

 

INSCHRIJVING

De evenementen welke de JPC organiseert worden aangekondigd in het Golden Nieuws en op de GRCN-website. Inschrijven voor deze evenementen dient te geschieden door middel van het digitaal JPC-inschrijfformulier dat op de GRCN-website geplaatst is.

 

JACHTTRAINING

Alvorens u mee kunt doen aan door de JPC georganiseerde evenementen, zult u uw hond moeten trainen voor dit werk. Om aan deze training te kunnen beginnen, moet de hond een goed basisappèl  hebben. Het met succes een Golden trainen voor de jacht vereist verder een hoeveelheid natuurlijke aanleg van de hond én interesse, zelfwerkzaamheid, doorzettingsvermogen en trainingsmogelijkheden van de eigenaar. Met enkele trainingen per week, waarbij vele kilometers moeten worden afgelegd om zodoende op verschillende terreinen onder wisselende omstandigheden te oefenen, kan de hond na minimaal 2 à 3 jaar trainen een redelijk niveau bereiken. Om de eigenaar te helpen bij de training worden er op verscheidene plaatsen in het land cursussen 'zelfopleiding jachthonden' gegeven. Dit zijn cursussen voor alle apporterende hondenrassen, dan wel alleen voor Retrievers. Doorgaans vangen deze cursussen éénmaal per jaar, in de maand maart/april, aan.

 

DE COMMISSIE

In de Jacht Proeven Commissie hebben zitting:
 
 
                                                         


Hans Dijkgraaf Voorzitter
Assumburgstraat 22

3223 GA Hellevoetsluis
0181-312893

dijkgraafmlc@hotmail.com

 

Francisca Klop  Secretariaat

Dugganstraat 10

4184 DB Opijnen

0418-641307

 


Trudy den Boesterd
Wedstrijdsecretariaat

A.N. van Pellecomhof 1

1241 DC Kortenhoef

035-6566586


Gera Schuurmans
Penningmeester

Schrijfakkersweg 16

5394 NC Escharen

0486-454570

schu2786@planet.nl

Betalingen: Bankrek.nr: 1291.35.097 t.n.v. JPC

IBAN: NL48RABO0129135097 BIC: RABONL2U

 

 

Rob Dings Lid

0180-519595
robdings@hotmail.com

 

 

 

Laatst aangepast op donderdag 02 oktober 2014 23:16